Ogłoszenia Rady i Zarządu (16 kwietnia 2018)

Zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 1 Statutu Dzielnicy Rowień-Folwarki – załącznik nr 11 do uchwały Rady Miasta nr 293/XXII/16 z dnia 29.09.2016 r. w sprawie przyjęcia statutów jednostek pomocniczych miasta Żory 23 kwietnia 2018 r. o godz. 18:00 w świetlicy dzielnicy (ul. Rybnicka 249) odbędzie się posiedzenie Rady Dzielnicy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Dzielnicy Rowień-Folwarki z 5 grudnia 2017 r.
5. Zmiana wydatkowania środków pozostających w dyspozycji Rady Dzielnicy, zabezpieczonych na zadania pn. „poprawa infrastruktury w dzielnicach: na 2018 r.
6. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Dzielnicy z działalności.
7. Sprawy różne, wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Na posiedzenia rady i zarządu zapraszamy mieszkańców oraz radnych Rady Miasta